skip to Main Content
+66 052-000-377 info@2bbgreat.com

      เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน ด้วยนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เราปฏิเสธไม่ได้อีกว่าเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและอิสรภาพแห่งการเคลื่อนย้ายถ่ายเททั้งผู้คนและทรัพย์สินสิ่งของล้วนนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะสะท้อนภาพกิจกรรม การขนถ่ายสินค้าที่มีรูปแบบต่างๆ จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมเหล่านี้ไม่เคยหลับใหล ถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แต่หากลองมองไปยังคงมีหลายๆ ประเทศที่ต้องการการพัฒนาการเคลื่อนย้ายถ่ายเททุกรูปแบบ อาจจะเป็นเพราะประเทศเหล่านี้ยังขาดปัจจัยหลัก ไม่ว่าถนน ไฟฟ้า การสื่อสาร

ข้าพเจ้าได้เห็นธุรกิจขนส่งในประเทศเมียนมาร์มานานกว่า 10 ปีแล้ว ภาพกิจกรรมเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจำ จนปัจจุบันได้เห็นถึงการไม่หลับใหล ถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา บริษัท ทูบี เกรท จำกัด จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ จะพัฒนาต่อไปเพื่อความทันสมัย ทุกวันนี้เราได้ให้บริการขนส่งข้ามแดนในประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา และกำลังขยายวงกว้างในอนาคต เราไม่หยุดเพียงแค่ขนส่งข้ามแดนเท่านั้น แต่เรากำลังพัฒนาการขนส่งไปในรูปแบบอื่นคือทางเรือ ทางเครื่องบิน ด้วยเช่นเดียวกัน

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เพื่อให้บริษัท ทูบี เกรท ของเราได้ดูแลสินค้าให้ท่าน

เจษฏา อุตราภิมุข
ที่ปรึกษาผู้บริหารบริษัททูบีเกรท จำกัด

Back To Top