skip to Main Content
+66 052-000-377 info@2bbgreat.com
Freight

ให้บริการด้านพิธีการกรมศุลกากรและเป็นตัวแทนในการส่งออกสินค้า
รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและให้คำแนะนำในการนำเข้า-ส่งออก โดยจัดหาค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล
รวมถึงการขนส่งทางอากาศที่เหมาะกับการขนส่งที่ต้องการความรวดเร็วและจำกัดระยะเวลา

ขนส่งข้ามแดน

จัดการขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่น ประเทศพม่า ลาว จีน และประเทศกัมพูชา ด้วยรถบรรทุกเต็มรูปแบบและรถบรรทุกขนาดเล็ก ด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ปลอดภัย และทันเวลา อีกทั้งราคาที่รับได้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

คลังสินค้า

คลังสินค้ามีโครงสร้างที่แข็งแรง จัดเก็บสินค้าด้วยความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่คอยเช็คสินค้าเข้าออก ขึ้นลง
และมีการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

บริการของเรา

เเนะนำปรึกษา

ยินดีให้คำปรึกษา ตั้งแต่การนำเข้า-ส่งออก งานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก เช่น การลงทะเบียนผู้นำเข้า ส่งออก สำหรับผู้ไม่เคยนำเข้าหรือส่งออก

คลังสินค้า

คลังสินค้าทั่วไป

ขนส่ง

บริการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศ :

 • สินค้าทั่วไป
 • สินค้าขนาดใหญ่
 • สินค้าควบคุมอุณหภูมิ

ขนส่งทางเรือ

 • ขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้
 • ขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้
 • แบบรวบรวมสินค้า
 • ขนส่งสินค้าแบบเทกอง

ขนส่งทางอากาศ

 • แบบรวบรวมสินค้า
 • ขนส่งสินค้าเป็นเที่ยว
 • บริการขนส่งตั้งแต่โรงงานของลูกค้าที่ส่งออก จนถึงผู้มือผู้ซื้อโดยทางบริษัทจะดำเนินการทำพิธีการ ณ ปลายทาง ค่าดำเนินการศุลกากร,ค่าภาษี ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าอ้างอิงตาม Commercial Invoice และผู้จ่ายคือ Consignee
 • บริการขนส่งแบบด่วน

ตู้คอนเทนเนอร์เย็น

 • ขนส่งสินค้าและอาหารควบคุมอุณหภูมิแบบครบวงจร
 • ลานตู้คอนเทนเนอร์เย็น

บริการเดินพิธีการกรมศุลกากร หรือ Shipping

 • บริการเดินพิธีการกรมศุล ขาเข้า-ขาออก
 • บริการเดินพิธีการกรมศุล แบบ การถ่ายลำเรือ
 • บริการเดินพิธีการ สินค้าผ่านแดน
 • บริการยื่นขอคืนอากร 19 Biz, BOI
 • Re-Import & Re- Export
 • บริการขอใบอนุญาต
Back To Top